Neboli ste spokojní s poskytnutými službami? Aj tie môžete reklamovať.

Podľa informácií, ktoré na svojej stránke poskytuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), môžete nekvalitne poskytnuté služby, reklamovať podobne, ako poškodený tovar. Poskytovatelia služieb, sú podľa zákona vnímaný rovnako ako predajcovia. Predávajú vám totiž službu, a to že sa nedá takpovediac chytiť do ruky neznamená, že ju nemôžete vrátiť. Podobné prípady sú ošetrené Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 
masáž

  • V prvom rade je potrebné nečakať a svoju reklamáciu uplatniť čo najskôr. Ak napríklad nie ste spokojní s masážou, nestačí masérke vykričať svoju nespokojnosť. Musíte postupovať podľa zákona a oficiálnou cestou rovnako, ako by ste chceli vrátiť poškodené topánky.

 

  • Reklamáciu musíte poskytovateľovi služieb doručiť osobne, alebo poštou. V druhom spomínanom prípade, zvoľte formu doporučeného listu. V prípade potreby máte aspoň aký-taký dôkaz, že ste reklamáciu odoslali. V liste nezabudnite uviesť presné dôvody svojej reklamácie. Teda to,, s čím ste neboli spokojní. Reklamáciu väčšinou zasielate vedeniu firmy, samozrejme ak sa nejedná o súkromného podnikateľa. Vtedy nezabudnite uviesť i presný dátum, kedy bola daná služba poskytnutá a meno zamestnanca, ktorú ju pre vás vybavoval.

 fotograf

  • Nie je na škodu, ak k listu pripojíte i kópiu pokladničného dokladu, alebo inú formu potvrdenky o vašej platbe. Mali by ste zároveň uviesť, akou formou, vám má byť náhrada za poskytnutie nekvalitnej služby, poskytnutá. Môže ísť napríklad o vrátenie celej, vami zaplatenej sumy, alebo iba jej časti.

 
Rovnako ako predajca, je aj poskytovateľ služieb povinní, vašu reklamáciu vybaviť do tridsiatich dní od jej uplatnenia.Ak sa tak v tomto, zákonne stanovenom termíne nestane, môžete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, kde podáte podnet na vykonanie kontroly. V tomto prípade musíte disponovať dokladom o zaplatení služby a potvrdením o uplatnení reklamácie.
 
Druhou možnosťou je, že vám poskytovateľ služieb reklamáciu zamietne ako nedôvodnú.Pokiaľ ale s takýmto rozhodnutím nesúhlasíte a ste si viac než istí, že právo stojí na vašej strane, môžete taktiež podať návrh na SOI, kde bude vaša reklamácia opätovne prešetrená a zhodnotená.