Obchodné právo

Pod pojmom obchodné právo a právo obchodných společnosti Lglegal rozumieme osobitnú časť súkromného práva, právne normy upravujúce právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých vstupujú podnikatelia navzájom pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Je to vlastne súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov a vzťahy súvisiace s podnikaním. Slúži na to najvyšší prameň obchodného práva na Slovensku – Obchodný zákonník.

download

Štruktúra Obchodného zákonníka:

1. časť

 • všeobecné ustanovenia
 • obchodné meno
 • konanie podnikateľa
 • obchodné tajomstvo
 • obchodný register
 • účtovníctvo podnikateľov
 • hospodárska súťaž
 • podnikanie zahraničných osôb

2. časť – právna úprava obchodných spoločností

 • všeobecné ustanovenia
 • jednotlivé druhy obchodných spoločností

3. časť – upravuje obchodné vzťahy

Hlava I

 • uzatváranie zmlúv
 • zabezpečovanie a zánik záväzkov
 • započítavanie pohľadávok
 • vásledky porušenia zmlúv

Hlava II

 • kúpna zmluva
 • zmluva o dielo
 • zmluva o tichom spoločenstve
 • zmluva o bežnom účte a pod.

Hlava III

 • zákaz ďalšieho vývozu
 • menová doložka
 • dojednanie obmedzenia predaja a pod.

4. časť spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 • subjekty právnych vzťahov, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti

  biznis

  Obchodná spoločnosť

  Pod týmto pojmom rozumieme zas právnickú osobu založenú za účelom podnikania. Vytvorená môže byť z jednej alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje týkajúce sa tejto spoločnosti sú zapisované do obchodného registra. Na základe právnej formy spoločnosti legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Pri situáciách, ktorých riešenie je ovplyvňované právnou formou, napr. pri ručení, je výber druhu obchodnej spoločnosti veľmi dôležitý. Poznáme viacero druhov obchodných spoločností.

  Druhy obchodných spoločností:

  • Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)
  • Komanditná spoločnosť (k.s.)
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
  • Európska spoločnosť (societas europaea)