Poistenie majetku – služba, ktorá sa oplatí

Prívalové dažde, búrky sprevádzané víchricou, krupobitie, požiare v dôsledku sucha i nájazdy zlodejov, to všetko môže ohrozovať Váš majetok. Vplyv týchto rizík možno zmierniť dohodnutím vhodného poistenia. Niekoľko praktických rád je uvedené v nasledujúcom článku.

střecha
 
Pozor na požiadavky poisťovní na zabezpečenie objektu
 
o   Poisťovne pri uzatváraní poistenia domácnosti a objektov požadujú po svojich klientoch zabezpečenia predpísanej úrovne, ktorú odvodzujú od hodnoty poisteného majetku.
o   Čím je hodnota poisteného majetku vyššia, tým vyššia je aj požiadavka poisťovne na zabezpečenie objektu.
o   V prípade, že vznikne škoda a skutočná ochrana objektu nezodpovedá požiadavkám poisťovne, môže poisťovňa poistné plnenie v súlade s poistnými podmienkami výrazne krátiť.
Škody vlámaním a živelné škody

pokoj
 
o   V prípade každej škody je klient povinný urobiť také opatrenia, aby zabránil jej zväčšovaniu, a bez zbytočných odkladov nahlásil vznik škody poisťovni.
o   V prípade vlámania je nutné bezodkladne privolať políciu a do jej príchodu s ničím nehýbať, nedotýkať sa kľučiek dverí, poškodených zámkov alebo okenných rámov. Do policajného protokolu je potrebné uviesť všetky odcudzené veci a poškodené predmety. Ak nie sú viditeľné stopy po prekonaní zámkov, je vhodné požiadať políciu o mechanoskopický rozbor.
o   V prípade vyplavenia alebo inej živelnej škody treba zdokumentovať rozsah škody a vyhotoviť zoznam poškodených alebo zničených predmetov. Ak to nie je nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných závažných dôvodov, potom by sa klient nemal až do príchodu pracovníka poisťovne zbavovať zničených vecí alebo čokoľvek opravovať.
Likvidácia poistnej udalosti

zloděj
 
o   U všetkých typov poistných udalostí je priebeh likvidácie ľahší, ak k poškodeným veciam existujú účtenky, záručné listy, faktúry, prípadne fotodokumentácie.
o   Poistné plnenie zvyčajne poškodený dostane pár týždňov od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. Ak zákon neustanovuje inak, poisťovňa je povinná ukončiť vyšetrovanie do troch mesiacov od nahlásenia poistnej udalosti.

Publikováno v Nezařazené